opc_loader

Menu

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang 5% korting*

*Alleen voor nieuwe leden

Gebruiksvoorwaarden en Privacy statement BENU Huidanalyse

Versie: 31 mei 2023

it document bestaat uit de gebruiksvoorwaarden en het privacy statement voor de BENU Huidanalyse. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van deze dienst van BENU en bevatten belangrijke informatie voor u als klant. 

Lees het document daarom goed door. Wij raden u verder aan dit document op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

 1. 1. BENU: met BENU, “we”, “wij” of “ons” bedoelen we in deze Gebruiksvoorwaarden:
  • BENU Nederland B.V. (KvK 30094693, statutair gevestigd te Maarssen);
  • BENU Apotheken B.V. (Kvk 30166253, statutair gevestigd te Maarssen); farmaceutische zorg
  • BENU Direct B.V. (Kvk 32075541, statutair gevestigd te Maarssen) hulpmiddelenzorg;
  • Retail E-commerce B.V. (Kvk 70302456, statutair gevestigd te Maarssen) BENU Webshop benushop.nl;
  • apotheken die zich presenteren onder de naam en uitstraling van BENU en waarin BENU Nederland B.V. een (indirect) belang heeft of waarmee BENU Nederland B.V. een franchiseovereenkomst heeft gesloten;
 2. Website: de website BENU.nl en BENUshop.nl inclusief alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Consument: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met BENU en/of zich geregistreerd heeft op de website. Consument wordt in Gebruiksvoorwaarden uitsluitend in mannelijke vorm aangeduid maar geldt uiteraard voor alle natuurlijke personen.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen BENU en Consument waaronder ook wordt verstaan het gebruik van de BENU huidanalyse. 
 5. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden inclusief het privacy statement. 
 6. Schriftelijk: communicatie per brief, email en via de Website.

Artikel 2. Registratie

 1. Registratie is niet nodig om gebruik te kunnen maken van de BENU Huidanalyse. U kunt de BENU Huidanalyse gebruiken op uw eigen (mobiele) device, door de door ons gecommuniceerde QR code te scannen of via onze Website benushop.nl.

Artikel 3. Voorwaarden voor gebruik

 1. U moet tenminste achttien (18) jaar oud zijn om de BENU Huidanalyse te gebruiken. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden bevestigt u dat u minimaal achttien (18) jaar oud bent. De BENU Huidanalyse is uitsluitend bestemd voor Consumenten en niet voor commercieel gebruik. Commercieel gebruik is daarom verboden.

Artikel 4. Reikwijdte van de dienst en aansprakelijkheid

 1. Met de BENU Huidanalyse bieden we u een automatische analyse om persoonlijke huidtype vast te stellen en u daarvoor geschikte producten aan te bieden. 
 2. De BENU Huidanalyse is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. Wij kunnen echter op geen enkele wijze garanderen dat de BENU Huidanalyse in alle gevallen het juiste product bij uw huid vindt. 
 3. De BENU Huidanalyse is geen medisch hulpmiddel, is geen medisch onderzoek van uw huid en is niet bedoeld of geschikt als vervanging of alternatief voor een medisch onderzoek. De BENU Huidanalyse zal dan ook geen ziektes en/of schade aan uw huid kunnen vinden. Wij kunnen dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het missen of niet vinden van ziektes en / of schade aan uw huid. Ga naar uw huisarts of apotheek voor medisch onderzoek en advies. 
 4. De  BENU Huidanalyse houdt ook geen rekening met allergieën die u mogelijk heeft. Wees daarom altijd voorzichtig met een nieuw product en probeer het eerst uit op een klein stukje huid en volg de instructies die bij het product geleverd worden. Ga bij twijfel naar een gespecialiseerde arts. 

Artikel 5. Verplichtingen

 1. U bent verplicht zich te onthouden van onrechtmatige activiteiten die de BENU Huidanalyse of derde partijen kunnen beschadigen of anderszins kunnen aantasten, in het bijzonder door de BENU Huidanalyse te gebruiken om de privacy van anderen te schenden, door de integriteit of veiligheid van onze systemen in gevaar te brengen, d.w.z. door virussen of andere malware, door onze BENU Huidanalyse te hacken of reverse-engineeren, door beveiligingsmaatregelen te omzeilen of door anderszins de functionaliteit, stabiliteit of beschikbaarheid van de BENU Huidanalyse in gevaar te brengen.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 1. Alle content (tekst, beeld, illustratie, data, etcetera) op de Website en uitingen van BENU maar ook de door BENU geleverde producten zijn auteursrechtelijk beschermd of vallen onder een ander intellectueel eigendomsrecht van BENU of van andere derden (zoals leveranciers).
 2. Zonder voorafgaande, Schriftelijke toestemming van BENU is kopiëren, verspreiding of publicatie van de intellectuele eigendommen van BENU in welke vorm dan ook verboden. BENU geeft eveneens geen toestemming om het intellectueel eigendom van derden te gebruiken of de auteursrechten te schenden.
 3. Consument is verplicht voornoemde intellectuele eigendomsrechten te eerbiedigen en op geen enkele wijze inbreuk te maken op deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 7. Persoonsgegevens

 1. BENU verwerkt de persoonsgegevens van Consument conform het privacy statement dat verderop is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. Op Overeenkomsten en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze Gebruiksvoorwaarden of daarmee samenhangende (rechts)handelingen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland te Utrecht.
 3. BENU behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Omdat wij u als Consument niet registreren, kunnen wij u niet de nieuwe Gebruiksvoorwaarden toezenden. De actuele Gebruiksvoorwaarden kunt u altijd lezen voordat u de BENU Huidanalyse start.

Artikel 9: Privacy statement

Dit privacy statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij deze verwerken als u de BENU Huidanalyse gebruikt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie die ons iets over u vertelt of die wij aan u kunnen koppelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum, BSN en IP-adres. 

Wat betekent verwerken?

Met verwerken bedoelen wij alles wat wij met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor de BENU huidanalyse?

De BENU Huidanalyse (hierna “de dienst”) is een online dienst die de conditie van de huid kan analyseren aan de hand van een foto met behulp van kunstmatige intelligentie. De door de gebruiker geüploade foto wordt geanalyseerd en op basis van de gegeven informatie over leeftijd en huidtype ontvangt de gebruiker een analyseresultaat. Om u de service en het analyseresultaat te kunnen bieden, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken. De volgende gegevens worden verwerkt als u de service gaat gebruiken en gegevens uploadt:

 • gegevens over huidconditie (zoals pigmentatie, lijntjes, vocht),
 • “selfie”-afbeeldingen

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Uw gegevens worden direct na het afsluiten van de BENU Huidanalyse en het beëindigen van de sessie verwijderd.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?

Wij slaan uw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") op. Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die wij verzamelen, worden opgeslagen of toegankelijk zijn buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hier sprake van is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier. BENU zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het afsluiten van de standaard contractsbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld en het versleutelen van uw persoonsgegevens. 

Gebruik maken van uw privacy-rechten

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u ook privacy-rechten. Die respecteren wij natuurlijk. Hoe specifieker u bent bij uw aanvraag, des te beter kunnen wij uw vraag behandelen. Wij vragen u om uw verzoek in te dienen via het contactformulier op onze Website. Indien u volledig op afstand een dergelijk verzoek indient dan kan het zijn dat telefonisch contact met u opnemen om uw identiteit vast te stellen.

Wij streven ernaar zo snel mogelijk (uiterlijk binnen één maand) op uw verzoek te reageren. Als wij meer tijd nodig hebben om uw verzoek af te handelen, laten wij u weten hoeveel extra tijd wij nodig hebben en wat de reden voor de vertraging is.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw verzoek afwijzen. Als het wettelijk is toegestaan informeren wij u over de reden voor afwijzing. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage. Dit is het recht van personen om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die van u worden verwerkt. 
 • Recht op vergetelheid. Personen hebben het recht om ‘vergeten’ te worden. Maar wist u dat u vaak niet alle persoonsgegevens kunt laten wissen?
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te laten wijzigen.
 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, bijvoorbeeld indien wij de gegevensverwerking baseren op een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Wij zullen uw bezwaar onderzoeken en beoordelen of het verwerken van uw persoonsgegevens ongewenste gevolgen voor u heeft, waardoor wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens moeten stoppen.
 • Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken? 

Als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Houdt u er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is als u eerst toestemming heeft gegeven. U kunt de intrekking van uw toestemming kenbaar maken via onze online contactformulieren.

Contact 

Bent u ontevreden over de wijze waarop BENU met uw persoonsgegevens omgaat? Dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen om dit te bespreken. BENU neemt klachten zeer serieus en legt elke klacht schriftelijk vast. 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (bereikbaar via e-mail: dpo@brocacef.nl). Komt u er niet uit met de Functionaris Gegevensbescherming? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail dpo@brocacef.nl.
Voor alle overige vragen over de BENU Huidanalyse kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de contactpagina van de BENU Webshop.