opc_loader

Wensenlijst

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang €5,- korting*

*Alleen voor nieuwe leden

Print deze pagina:

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op januari 2021.​

ALGEMENE VOORWAARDEN BENU Shop
BENUshop.nl is een handelsnaam van Retail E-commerce B.V. (hierna te noemen ‘BENUshop’). Retail E-commerce B.V.  is op haar beurt weer een onderdeel van de Brocacef Groep, een groep van ondernemingen werkzaam op het gebied van de farmaceutische gezondheidszorg.

Deze voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een toelichting op de algemene voorwaarden.

Algemeen deel

Artikel 1.            Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht.
 • BENUshop: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Retail E-commerce B.V., hier handelend onder de naam BENUshop.nl.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met BENUshop en/of zich heeft geregistreerd via deze website. De consument wordt in de algemene voorwaarden uitsluitend in mannelijke vorm aangeduid maar geldt uiteraard voor alle natuurlijke personen.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of BENUshop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Overeenkomst: een overeenkomst op afstand die tussen consument en BENUshop wordt gesloten in het kader van een door BENUshop georganiseerd systeem voor verkoop van producten en/of diensten op afstand zonder dat consument en BENUshop gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Partijen: BENUshop en consument gezamenlijk.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 • Werkdag: maandag tot en met vrijdag.


Zie ook de toelichting onderaan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.            Identiteit van de ondernemer

Naam: Retail E-commerce B.V., handelend onder de naam BENUshop.nl

Adres: Straatweg 2, 3604 BB Maarssen/Postbus 75, 3600 AB Maarssen

Telefoon: 035 2062525

E-mailadres: info@BENUshop.nl

KvK-nummer: 70302456

Btw-nummer: NL858247185B01

Producten die kwalificeren als UAD-middelen (alleen verkrijgbaar bij apotheek en drogist) of UA-middelen (uitsluitend bij apotheek) worden geleverd door BENU Apotheken B.V.:
Naam: BENU Apotheken B.V., tevens handelend onder de naam BENU Apotheek
Adres: Straatweg 2, 3604 BB Maarssen/Postbus 75, 3600 AB Maarssen

Telefoon:035 2062525

E-mailadres: info@BENUshop.nl

KvK-nummer: 30166253

Btw-nummer: NL809221512B01

BIG-nummer: 49922377217

BENU Apotheek  staat onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt. IGJ is bereikbaar via postbus 2680, 3500 GR Utrecht.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. De KNMP is bereikbaar via Postbus 30460, 2500 GL Den Haag.Artikel 3.            Toepasselijkheid

3.1

Deze algemene voorwaarden en de uitleg daarop zijn van toepassing op elk aanbod van BENUshop aan een consument en maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen BENUshop en de consument.

3.2 

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, in strijd met het recht, niet verbindend of uitvoerbaar is, blijft het restant van de algemene voorwaarden van kracht.

3.3

In geval van strijdigheid tussen wat staat in de algemene voorwaarden en wat staat in de overeenkomst, is de overeenkomst belangrijker dan de algemene voorwaarden.


Artikel 4.            Het aanbod

4.1

Op de website van BENUshop zijn de prijzen van producten en/of diensten inclusief belastingen vermeld.

4.2   

Op het moment dat een consument het product en/of dienst in de winkelmand van de website plaatst, treft de consument in de winkelmand het aanbod van BENUshop aan. Naast de prijs inclusief belastingen worden de eventuele overige kosten vermeld die onderdeel uitmaken van het aanbod.

4.3

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

4.4

Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.5

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BENUshop niet.

4.6

De afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en verduidelijkingen die door BENUshop worden verstrekt in brochures, prijslijsten, informatiefolders, presentaties en elke andere publicatie zijn alleen bedoeld als indicatieve informatie. Dit heeft niet te gelden als aanbod, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Zie ook de toelichting onderaan deze algemene voorwaarden.

Artikel 5.            De overeenkomst

5.1

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van wat staat in artikel 5.3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van BENUshop en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 

Als de consument het aanbod online heeft aanvaard, bevestigt BENUshop zo spoedig mogelijk digitaal de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BENUshop is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3

BENUshop kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Heeft BENUshop op grond van dit onderzoek goede gronden om de overeenkomst niet aan te gaan? Dan is BENUshop gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Zie ook de toelichting onderaan deze algemene voorwaarden.

Artikel 6.            De betaling

6.1

De betaling gebeurt altijd voorafgaand aan de afhandeling/levering van de bestelde producten en/of diensten. Zonder voorafgaande betaling levert BENUshop het product en/of dienst niet.

6.2 

De consument dient betalingen aan BENUshop volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. BENUshop is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

6.3

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan BENUshop te melden.


Artikel 7.            Levering en uitvoering overeenkomst

7.1

BENUshop neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2   

Alle producten worden geleverd en alle diensten worden uitgevoerd door BENUshop, niet door of vanwege een individuele medewerker. BENUshop heeft het recht om diensten te laten uitvoeren door een door BENUshop aan te wijzen derde en BENUshop behoudt zich het recht voor om zelf te wijze van transport en de verpakking te bepalen.

7.3

De levering vindt plaats op het adres dat de consument aan BENUshop heeft doorgegeven.

7.4

BENUshop voert geaccepteerde bestellingen uit zoals beschreven in artikel 4 en uiterlijk binnen 14 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Is de bezorging vertraagd, of kan een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd? Dan ontvangt de consument hiervan bericht uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst binnen 2 werkdagen kosteloos te ontbinden.

7.5

Als de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, spant BENUshop zich in om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument wordt tijdig op de hoogte gesteld dat een vervangend artikel wordt geleverd en kan uiterlijk binnen 48 uur na kennisgeving de overeenkomst kosteloos ontbinden.

7.6

In geval van ontbinding zoals beschreven in artikel 7.1 tot en met artikel 7.5 betaalt BENU het bedrag dat de consument betaald heeft, zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug. BENUshop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat de consument heeft gebruikt.

7.7

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BENUshop tot het moment van bezorging of overhandiging aan de consument of aan een door de consument aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.8

Is de consument niet thuis op het moment dat de koerier namens BENUshop de bestelling bezorgt? De koerier zal de bestelling afleveren bij de dichtstbijzijnde afhaalpunt en een afhaalbewijs achterlaten indien zij de bestelling niet heeft kunnen overhandigen. De consument kan de bestelling naderhand afhalen bij een afhaalpunt op vertoon van legitimatiebewijs.

7.9

Maakt de consument binnen 5 werkdagen geen nieuwe bezorgafspraak? Neemt de consument het bestelde product om welke reden dan ook niet aan? Dan vervalt de overeenkomst. BENUshop betaalt het bedrag dat de consument heeft betaald verminderd met de bezorgkosten uiterlijk binnen 14 dagen, terug. BENUshop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat de consument heeft gebruikt.


Zie ook de toelichting onderaan deze algemene voorwaarden.

Artikel 8.            Conformiteit en garantie
BENUshop staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan:

 • De overeenkomst.
 • De in het aanbod vermelde specificaties.
 • Aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 • De op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 9.            Herroepingsrecht

9.1

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen vertegenwoordiger, niet zijnde de door BENUshop gekozen vervoerder. Worden bestelde producten van één bestelling op verschillende momenten bezorgd? Dan gaat de herroepingstermijn in op de dag na ontvangst van het laatste product van dezelfde bestelling. 

9.2   

Tijdens de herroepingstermijn en tot en met de retourzending moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om te kunnen vaststellen wat de aard, de kenmerken en de werking van het product zijn. Is de waarde van het product gedaald als gevolg van het uitpakken en/of gebruiken van het product dat verder is gegaan dan strikt noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen? Dan komt het bedrag van de waardevermindering voor rekening van de consument.

9.3

Op het moment dat de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, moet hij het product binnen de herroepingstermijn met alle geleverde toebehoren en – liefst als dit mogelijk is - in de originele staat en verpakking aan BENUshop retourneren. BENUshop verstrekt hiervoor redelijke en duidelijke instructies die in het herroepingsformulier zijn opgenomen. Het herroepingsformulier (retourformulier) is bij de producten meegeleverd.

9.4

BENUshop controleert bij ontvangst van de retour gezonden producten, deze producten. Is de waarde van het product gedaald door het uitpakken en/of gebruiken van het product dat verder is gegaan dan strikt noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen? Dan meldt BENU aan de consument wat het bedrag van de waardedaling is.

9.5

BENUshop betaalt het bedrag dat de consument voor de producten heeft betaald – verminderd met de eventuele waardevermindering zoals bedoeld in artikel 9.2 – zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door BENUshop van alle retour gezonden producten. Heeft de consument bij de acceptatie van het aanbod van BENUshop gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering? Dan betaalt BENUshop het meerdere (het verschil tussen de standaard levering en de duurdere methode) niet terug.

9.6

BENUshop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat de consument heeft gebruikt.


Zie ook de toelichting onderaan deze algemene voorwaarden.

Artikel 10.          Uitsluiting herroepingsrecht
De consument kan de overeenkomst niet ontbinden bij producten:

 • Die op speciaal verzoek van de consument zijn gemaakt.
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 • Die snel kunnen bederven of verouderen.
 • Die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.


Stuurt de consument de producten ondanks de uitsluiting van het herroepingsrecht toch aan BENUshop terug? Dan betaalt BENUshop niets aan de consument terug. 

Zie ook de toelichting onderaan deze algemene voorwaarden

Artikel 11.          Klachten

11.1

De consument is verplicht om onmiddellijk na ontvangst van het product en/of na uitvoering van de dienst te controleren of het geleverde product en/of de uitgevoerde dienst beantwoordt aan de overeenkomst.

11.2

Indien de consument een klacht heeft over een product (bijvoorbeeld omdat het product niet voldoet aan artikel 8 van deze algemene voorwaarden) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van BENUshop, dan kan hij bij BENUshop telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. De daarvoor van toepassing zijnde contactgegevens zijn in artikel 2 van deze algemene voorwaarden vermeld.

11.3

Bij BENUshop ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt BENUshop binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een tijdspad wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Zie ook de toelichting onderaan deze algemene voorwaarden

Artikel 12.          Geschillen
Op overeenkomsten tussen BENUshop en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13.          Intellectueel eigendom

13.1

Alle content (tekst, beeld, illustratie, data, et cetera) op de website en uitingen van BENUshop.nl, maar ook de door BENUshop geleverde producten zijn auteursrechtelijk beschermd of vallen onder een ander intellectueel eigendomsrecht van BENUshop of van andere derden (zoals leveranciers).

13.2

Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van BENUshop is kopiëren, verspreiding of publicatie van de intellectuele eigendommen van BENUshop in welke vorm dan ook verboden. BENUshop geeft eveneens geen toestemming om het intellectueel eigendom van derden te gebruiken of de auteursrechten te schenden.

13.3

De consument verplicht zich de intellectuele eigendomsrechten die op de geleverde goederen rusten, en op de daarbij eventuele behorende documenten, programmatuur en dergelijke, te eerbiedigen en op geen enkele wijze inbreuk te plegen op deze intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 14.          Privacyverklaring
BENU heeft een privacyverklaring waarin staat uitgelegd welke persoonsgegevens via de website worden verzameld en gebruikt en met welk doel. Deze privacyverklaring staat op de website.

Artikel 15.          Aanvullende of afwijkende bepalingen

15.1

BENUshop kan de algemene voorwaarden wijzigingen en/of aanvullen. De aanvullingen of wijzigingen legt BENUshop schriftelijk vast in nieuwe algemene voorwaarden. Deze nieuwe voorwaarden worden op zodanige wijze vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

15.2

De consument is gebonden aan deze nieuwe voorwaarden, tenzij de nieuwe voorwaarden nadeliger voor de consument zijn. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst met BENUshop met onmiddellijke ingang te ontbinden.


Toelichting op de algemene voorwaarden

Artikel 4:

Het aanbod van BENUshop is te vinden in de winkelmand van de website. Bij het aanbod horen natuurlijk ook de btw en verzendkosten en overige kosten. Als de prijs van een product afwijkt van de prijs die de consument normaal zou mogen verwachten, dan is sprake van een kennelijke fout en kan BENUshop niet worden verplicht het product voor die prijs te leveren. Bijvoorbeeld als een product normaal € 13,00 kost, maar nu voor € 1,30 wordt aangeboden. De consument kan dan niet in redelijkheid verwachten dat het product voor € 1,30 wordt aangeboden.

Artikel 5:

BENUshop stelt de definitieve overeenkomst aan de consument ter beschikking. Dit kan of aan het einde van het bestelproces waarbij de consument de overeenkomst zelf kan opslaan. Of BENUshop verstuurt de overeenkomst per e-mail aan de consument.

Artikel 7:

Als een product niet (tijdig) leverbaar is, neemt BENUshop contact op met de consument om te komen tot een oplossing. Is die oplossing niet mogelijk? Dan mag de consument de bestelling kosteloos annuleren.

Artikel 9:

Een consument heeft bij verkoop via internet 14 dagen de tijd om te beslissen of hij de ontvangen producten wil houden of wil terugzenden. De consument mag natuurlijk de bestelde producten bekijken en uitpakken, maar slechts voor zover dat nodig is om te beoordelen wat de aard, de kenmerken en de werking daarvan zijn. Bij crèmes, tubes en dergelijk mag de verzegeling niet worden verbroken. Wordt de verzegeling verbroken, dan kan de consument de overeenkomst met BENUshop niet herroepen/ontbinden. Dit betekent dat de consument de producten wel retour mag zenden, maar dat BENUshop niet het bedrag terugbetaalt dat de consument voor de producten heeft betaald.

Als de consument de producten niet wil houden, dan kan hij deze terugsturen op de manier zoals door BENUshop wordt aangegeven. Dit betekent dat de producten in originele verpakking moeten worden geretourneerd.

Let op: de op internet bestelde producten kunnen niet retour worden gezonden via de lokale BENU apotheek. Kortom: een internetbestelling moet altijd via de retourservice worden geretourneerd. De informatie hiervoor staat op het retourformulier dat bij iedere bestelling zit. Ook staat dit vermeld op de website.

Artikel 10:

Als een product bijvoorbeeld op verzoek van de consument op maat wordt gemaakt of als het product bederfelijk is, geldt het herroepingsrecht niet. Dit geldt dus ook – zoals in artikel 9 staat – voor producten waarvan de consument de verzegeling verbreekt.

Artikel 11:

Voldoet het product niet aan de verwachtingen, dan moet de consument dit zo snel mogelijk aan BENUshop kenbaar maken. Heeft de consument geconstateerd dat het product niet naar verwachting is, maar onderneemt hij geen actie? Dan loopt de consument het risico dat BENU geen vervangend product hoeft toe te sturen of geld hoeft terug te betalen.