opc_loader

Menu

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief!

-

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2020.​​

Privacy Statement Benushop.nl
Benushop.nl verwerkt persoonsgegevens en maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Wij streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van de wet. In dit Privacy Statement beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.  Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens bij ons veilig zijn. We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van het Privacy Statement nog vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in dit statement leest u hoe u dit kunt doen.

Wij raden u aan om ook onze aparte Cookie Statement door te lezen. In dat Statement beschrijven wij ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook ons Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in dit Privacy Statement, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in dit statement kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Wie zijn wij?
Benushop.nl is een handelsnaam van Retail E-commerce B.V. geregistreerd onder kvk-nummer 70302456 en richt zich op het verkopen van farmaceutische producten en derma cosmetica. Benushop.nl is gevestigd te Maarssen (3604 BB) aan de Straatweg 2.

Welke persoonsgegevens verzamelt Benushop.nl van u?
Benushop.nl verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Aankoopgegevens (bijvoorbeeld op welke datum u een bepaald product heeft aangekocht)
 • Marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor e-mailaanbiedingen)
 • Deelnamegedrag (bijvoorbeeld of u in het verleden heeft deelgenomen aan acties en zo ja, aan welke)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)


Indien u overgaat tot aanschaf van een product uit de webshop, zult ook worden verzocht uw betalingsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens zullen direct worden verzameld en verwerkt door een derde partij genaamd Pay.nl onderdeel van Tintel B.V. geregistreerd onder kvk-nummer 24283498. Deze derde partij is verantwoordelijk voor de verwerking van uw betalingsgegevens in overstemming met de wet. Benushop.nl heeft geen inzage in uw betalingsgegevens en deze zullen dan ook niet door ons worden verzameld en/of verwerkt. Dit Privacy Statement is dus ook niet van toepassing op deze verwerking. Om meer informatie te krijgen over de wijze waarop Pay.nl uw betalingsgegevens zal verzamelen en verwerken, verwijzen wij u naar het privacy statement op Pay.nl’s website. De hierboven omschreven categorieën van persoonsgegevens ontvangen wij zowel rechtstreeks van u, als via derden partijen voor zover dit in overstemming is met de wet.

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt
Hierbij kunt u onder meer denken aan:
 

 • persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u een account aanmaakt en/of andere informatie die u invoert en verstrekt via onze website
 • persoonsgegevens die u verstrekt door over te gaan tot aanschaffing van een product of dienst
 • persoonsgegevens die u verstrekt als gevolg van uw surfgedrag op onze website
 • gegevens die u verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, hulp (Q&A), geschillenbeslechting, e.d.


Persoonsgegevens over anderen die u rechtstreeks aan ons verstrekt
Het kan voorkomen dat u de persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van anderen. Wij attenderen u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een verstrekking van hun persoonsgegevens aan Benushop.nl.   

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen
Wij kunnen onder meer aanvullende persoonsgegevens ontvangen, zoals via social media websites of diensten van derde partijen, voor zover dit in lijn is met de wet, bijvoorbeeld omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Voor welke doeleinden verwerkt Benushop.nl uw persoonsgegevens?
Benushop.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie, (wel of niet gepersonaliseerde) marketing, fraudeonderzoek en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maakt Benushop.nl zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van persoonsgegevens. De verschillende doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder meer gedetailleerd omschreven.
 

 • In het kader van een overeenkomst. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en evt. beëindiging van de overeenkomst(en) tussen u en Benushop.nl.
 • Administratie. Voor de uitvoering en controle van de administratie van Benushop.nl in brede zin.
 • Communicatie, marketing en personaliseringsdoeleinden. Voor de uitvoering van een klantenservice, voor het doen van (eventueel gepersonaliseerde) aanbiedingen of winacties, en/of voor het verstrekken en uitwisselen van informatie over de activiteiten van Benushop.nl.
 • Kwaliteits- en managementdoeleinden. Om de kwaliteit van de dienstverlening, processen en systemen te onderzoeken en verbeteren, voor het informeren van het management en het (doen) verzorgen van interne audits.
 • Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en de naleving van wet en regelgeving.


Op welke juridische grondslagen baseert Benushop.nl de verwerking(en) van uw persoonsgegevens?
De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Benushop.nl beroept zich op drie van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van de overeenkomst, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang van Benushop.nl of uw toestemming.
 

 • Uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die u met ons heeft uit te voeren.
 • Gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor Benushop.nl’s gerechtvaardigde belangen. Onder het volgende kopje kunt u meer lezen over deze gerechtvaardigde belangen van Benushop.nl. 
 • Toestemming. Wij mogen met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde marketingactiviteiten. U kunt uw toestemming natuurlijk altijd intrekken. Onder het kopje ‘Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?’ leest u hoe u dit kunt doen.


Wat is het gerechtvaardigd belang van Benushop.nl bij de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen Benushop.nl en haar klanten, of voor de redelijke zakelijke belangen van Benushop.nl zelf. Bijvoorbeeld om onze klanten te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om de belangen van Benushop.nl te verdedigen in een eventuele juridische procedure.

Wij zullen zoveel als mogelijk de zogeheten ‘opt-out-regeling’ toepassen en toevoegen aan onze communicatie. Op die manier kunt u ons op gemakkelijke wijze berichten, wanneer u het niet langer op prijs stelt om communicatie van Benushop.nl te ontvangen. Ook kunt u natuurlijk altijd hiervoor contact met ons opnemen via +31 (0)35 – 206 25 25.

Aan wie verstrekt Benushop.nl uw persoonsgegevens?
Benushop.nl kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met dit Privacy Statement en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Benushop.nl uw persoonsgegevens niet bekend maken aan derden voor hun marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de onderstaande categorieën van ontvangers:

 • Groepsondernemingen. Binnen Retail E-commerce B.V. kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld, dus ook met onze andere labels die hieronder vallen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met onze groepsondernemingen om gezamenlijk content en producten en/of diensten te kunnen leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie, en om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.
 • o   Autoriteiten. Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen:
 • o   om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
 • o   indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
 • o   indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
 • Zakelijke dienstverleners. Bijvoorbeeld een postorderbedrijf dat door Benushop.nl wordt ingeschakeld om het door u aangeschafte product te bezorgen, of een organisatie die door Benushop.nl wordt ingeschakeld om de klantenservice te verzorgen.
 • Overig. Iedere derde partij voor welke wij uw toestemming hebben ontvangen om uw persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan Benushop.nl nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.


Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?
Nee. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Unie. Alle Europese landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de wet, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden verwijderd (of volledig geanonimiseerd) wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat Benushop.nl uw persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan.

Voor 7 jaar

Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren?
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u ook privacy rechten. Die respecteren we natuurlijk. Hoe specifieker u bent bij uw aanvraag, des te beter kunnen we uw vraag behandelen. We vragen u om uw verzoek in te dienen bij onze Klantenservice via +31 (0)35 – 206 25 25. Zo kunnen wij uw identiteit controleren, zodat niemand anders uw rechten kan uitoefenen.

We streven ernaar zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. Soms kan dat tot een maand duren (indien wettelijk toegestaan). Als we meer tijd nodig hebben om uw verzoek af te handelen, laten we u weten hoeveel extra tijd we nodig hebben en wat de reden voor de vertraging is.

In bepaalde gevallen kunnen we uw verzoek afwijzen. Als het wettelijk is toegestaan informeren we u over de reden voor afwijzing. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage. Dit is het recht van personen om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die van u worden verwerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) biedt u een voorbeeldoverzicht.
 • Recht op vergetelheid. Personen hebben het recht om ‘vergeten’ te worden. Maar wist u dat u vaak niet alle persoonsgegevens kunt wissen?
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te laten wijzigen.
 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • ·Ten slotte hebben personen recht op duidelijke informatie over wat wij met hun persoonsgegevens doen.


Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?
Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is wanneer u eerst toestemming heeft gegeven. U kunt de intrekking van uw toestemming kenbaar maken via +31 (0)35 – 206 25 25.

Kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Benushop.nl. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat Benushop.nl niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. U kunt uw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als u geen persoonsgegevens wilt verstrekken?
Voor Benushop.nl is uw verstrekking van persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren. Informatievelden die niet zijn gemarkeerd met een * vragen persoonsgegevens op waarvan de verstrekking niet noodzakelijk is.

Wanneer de verstrekking van uw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is, zullen wij u daarop attenderen door gebruik te maken van een *. Wanneer u ervoor kiest de opgevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij de betreffende overeenkomst of dienst niet sluiten of leveren. Wanneer u informatievelden invult die niet met een * zijn gemarkeerd, geeft u daarmee toestemming aan Benushop.nl om deze persoonsgegevens te verwerken.

Hoe zet Benushop.nl het gebruik van profiling in?
Wij willen u graag benaderen op een persoonlijke en relevante wijze. Om dat mogelijk te maken, koppelen, combineren en analyseren wij persoonsgegevens om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, advertenties, informatie, momenten en kanalen te bepalen en de contactdruk te beperken. Daarbij maken wij ook gebruik van externe bronnen. Er worden geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens in profielen verwerkt.

Voor onze profileringsdoeleinden kunnen de volgende persoonsgegevens, in wisselende samenstellingen, worden gecombineerd, geanalyseerd en gesegmenteerd:

 • Demografische gegevens: Het gaat hier niet om persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld om gegevens op wijkniveau. Wanneer demografische gegevens worden gekoppeld aan een individu, kunnen het wel persoonsgegevens worden.
 • Transactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit transacties tussen Benushop.nl en u.
 • Interactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit contact tussen Benushop.nl en u. Bijvoorbeeld welke apps u gebruikt, met wat voor soort devices u dit doet en andere cookies identifiers. Dit geldt ook voor offline interacties.
 • Gedragsgegevens: persoonsgegevens die Benushop.nl verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website of apps of doordat u een koppeling heeft gemaakt met een social media-account. Informatie via trackingcookies verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming.


Benushop.nl bewaart de hierboven opgesomde persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar.


Wanneer u liever geen op u afgestemde marketing ontvangt, kunt u dat doorgeven via +31 (0)35 – 206 25 25 of gebruik maken van het contactformulier.