opc_loader

Wensenlijst

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang 5% korting*

*Alleen voor nieuwe leden

Nu gratis bezorging bij Davitamon!

Teva Cetirizine 10mg Tabletten 7 stuks

Artikelnr: 16093836

Bij hooikoorts en vergelijkbare allergische reacties.
Klik hier voor de bijsluiter RVG 111430

2,99
Zet op wensenlijst
  •   Gratis verzending vanaf 30 Euro
  •   Klanten waarderen ons met een 8.2
  •   Op werkdagen vóór 17:00 uur besteld, morgen verzonden
Kenmerken
Product type gezondheid:
Allergie
Beschrijving

WAT IS CETIRIZINE DIHCL TEVA 10 MG EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Cetirizine dihydrochloride is de werkzame stof van Cetirizine diHCl Teva 10 mg. Cetirizine diHCl Teva 10 mg is een anti-allergisch geneesmiddel.

Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Cetirizine diHCl Teva 10 mg bestemd voor:

  • de verlichting van neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en nietseizoengebonden allergische rhinitis
  • de verlichting van aanhoudende huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten) waarvan de oorzaak onbekend is (urticaria)


HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven staat in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De tabletten dienen met een glas vloeistof te worden doorgeslikt. De tablet kan verdeeld worden in 2 gelijke doses.

Aanwijzingen voor gebruik
Als het nodig is om tijdens uw behandeling met Cetirizine diHCl Teva 10 mg tabletten te delen, dient u dit idealiter als volgt te doen: Plaats de tablet op een hard, vlak oppervlak (zoals een tafelblad of een plank) met de breukstreep naar boven gericht. Druk dan met uw beide wijsvingers (of duimen) tegelijkertijd kort en krachtig op de buitenrand naar links en rechts van de breukstreep.

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar:
De aanbevolen dosering is eenmaal daags 10 mg (1 tablet). Andere vormen van dit geneesmiddel kunnen meer geschikt zijn voor kinderen; vraag uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen van 6 tot 12 jaar:
De aanbevolen dosering is tweemaal daags 5 mg (tweemaal daags een halve tablet). Andere vormen van dit geneesmiddel kunnen meer geschikt zijn voor kinderen; vraag uw arts of apotheker.

Patiënten met een nierfunctiestoornis
Patiënten met een matige nierfunctiestoornis wordt aangeraden om eenmaal daags 5 mg te gebruiken. Als u een ernstige nierfunctiestoornis heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker die de dosis overeenkomstig zal aanpassen. Als uw kind een ernstige nierfunctiestoornis heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker die de dosis overeenkomstig de behoefte van uw kind zal aanpassen. Wanneer u voelt dat het effect van dit middel te zwak of te sterk is, raadpleeg dan uw arts.

Duur van de behandeling
De duur van de behandeling is afhankelijk van het type, de duur en het verloop van uw klachten. Vraag uw arts of apotheker om advies.

HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor cetirizine dihydrochloride, voor hydroxyzine, voor piperazine afgeleiden (nauw verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen) of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • Bij u is sprake van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met een creatinineklaring minder dan 10 ml/min).


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren. Indien noodzakelijk moet u een lagere dosis gebruiken. Uw arts zal de nieuwe dosis vaststellen. Vraag uw arts om advies als u moeite heeft met plassen (bijvoorbeeld bij aandoeningen van het zenuwstelselaandoeningen of bij prostaat- of blaasproblemen). Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie heeft of wanneer bij u een risico bestaat voor het optreden van stuipen. Tussen alcohol (bloedspiegel van 0,5 promille (g/l), overeenkomend met 1 glas wijn) en het gebruik van cetirizine in de aanbevolen dosis zijn geen klinisch belangrijke wisselwerkingen waargenomen. Er zijn echter geen gegevens over de veiligheid beschikbaar wanneer hogere doses van cetirizine gelijktijdig met alcohol worden ingenomen. Zoals echter geldt voor alle antihistaminica wordt daarom aangeraden het gelijktijdige gebruik van Cetirizine diHCl Teva 10 mg met alcohol te vermijden. Wanneer u een allergietest moet ondergaan, vraag dan uw arts of u enkele dagen van tevoren moet stoppen met de inname van dit middel. Dit geneesmiddel kan de resultaten van uw allergietest beïnvloeden.

Kinderen
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 6 jaar omdat het soort tablet de nodige dosisaanpassingen niet toelaat.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Cetirizine diHCl Teva10 mg nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voedsel heeft geen invloed op de absorptie van dit middel.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het gebruik van Cetirizine diHCl Teva 10 mg door zwangere vrouwen dient te worden vermeden. Het toevallige gebruik van dit geneesmiddel door zwangere vrouwen zou geen schadelijke effecten op het ongeboren kind mogen hebben. Desalniettemin dient dit geneesmiddel alleen te worden toegediend wanneer dit noodzakelijk is en na medisch advies. Cetirizine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom dient u dit middel niet in te nemen in de periode dat u borstvoeding geeft, tenzij u contact hebt opgenomen met een arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Uit onderzoeken is niet gebleken dat het gebruik van cetirizine dihydrochloride in de aanbevolen dosis de aandacht, de alertheid en de rijvaardigheid verstoort. Als u van plan bent te rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te ondernemen of machines te bedienen, wordt u geadviseerd af te wachten en te zien hoe u op het geneesmiddel reageert. U dient de aanbevolen dosis niet te overschrijden.

Cetirizine diHCl TEVA 10 mg filmomhulde tabletten bevatten lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Cetirizine diHCl TEVA 10 mg filmomhulde tabletten bevatten natrium
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per filmomhulde tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is cetirizinedihydrochloride Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg cetirizinedihydrochloride. De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, titaniumdioxide (E171), hypromellose (E464) en macrogol.

Let op!
Dit artikel is een geneesmiddel. We adviseren u dit product alleen te gebruiken als u goed geïnformeerd bent. Lees voor gebruik de bijsluiter (de bijsluiter is online beschikbaar bij het product). BENU verkoopt geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar. Wij hanteren een maximale bestelhoeveelheid van 3 verpakkingen.

Gebruik bij Zwangerschap of borstvoeding
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding. Overleg dan voor gebruik van het geneesmiddel met uw arts.

Raadplegen huisarts
Raadpleeg uw huisarts als u langer dan twee weken klachten heeft of als de klachten erger worden. Op benuapotheek.nl vind u betrouwbare informatie over klachten, ziektes en geneesmiddelen.

Heeft u persoonlijk advies nodig?
Wij adviseren u niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer u nog onbeantwoorde vragen heeft. Voor vragen en advies neem contact op met uw BENU apotheek.

 

Aanbevolen artikelen:

Laatst bekeken items