opc_loader

Wensenlijst

Teva Ibuprofen Liquid Zachte Capsules 400mg 20 stuks

Artikelnr: 15703517

Bij koorts en pijn.
Klik hier voor de bijsluiter RVG 106049

4,99
Zet op wensenlijst

Let op!
Dit artikel is een geneesmiddel. We adviseren u dit product alleen te gebruiken als u goed geïnformeerd bent. Lees voor gebruik de bijsluiter (de bijsluiter is online beschikbaar bij het product). BENU verkoopt geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar. Wij hanteren een maximale bestelhoeveelheid van 3 verpakkingen.

Gebruik bij Zwangerschap of borstvoeding
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding. Overleg dan voor gebruik van het geneesmiddel met uw arts.

Raadplegen huisarts
Raadpleeg uw huisarts als u langer dan twee weken klachten heeft of als de klachten erger worden. Op benuapotheek.nl vind u betrouwbare informatie over klachten, ziektes en geneesmiddelen.

Heeft u persoonlijk advies nodig?
Wij adviseren u niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer u nog onbeantwoorde vragen heeft. Voor vragen en advies neem contact op met uw BENU apotheek.

Beschrijving

WAT IS IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Geneesmiddelengroep

Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva is een pijnstiller die ook ontstekingsremmend en koortsverlagend werkt. Ibuprofen behoort tot de groep van geneesmiddelen die niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID´s) wordt genoemd.

Te gebruiken bij

 • hoofdpijn
 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • kiespijn
 • menstruatiepijn
 • spierpijn
 • spit
 • reumatische pijn
 • koorts en pijn na vaccinatie
 • migraine (met en zonder aura).


HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar De eerste dosis is 400 mg, zo nodig gevolgd door 200-400 mg per keer met een maximum van 1200 mg per dag (= 24 uur). Een dosering van 200 mg is met deze capsules niet mogelijk. Hiervoor zijn ibuprofen capsules of tabletten van 200 mg verkrijgbaar.

Wijze van gebruik
De capsules moeten met wat water worden ingenomen.

Duur van de behandeling
Gebruik Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva niet langer dan 14 dagen. Als de symptomen verergeren of niet beter zijn geworden na 14 dagen raadpleeg dan uw arts.

Raadpleeg een arts als bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar dit product langer dan 3 dagen nodig is of als de symptomen verergeren.

HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 30°C. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U heeft last van astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties (bv. huiduitslag) na eerder gebruik van ibuprofen of andere pijnstillers, zoals bv. acetylsalicylzuur (Aspirine).
 • U lijdt aan colitis ulcerosa (ontsteking van de dikke darm).
 • U heeft last gehad van een maagzweer of een bloeding in de maag of dunne darm (duodenum) na eerder gebruik van geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAID's).
 • U heeft last van een maagzweer of bloeding in de maag of dunne darm of u heeft dit in het verleden vaker dan tweemaal gehad.
 • U heeft last van bloedingen (ook in de hersenen) of bloedingsneiging.
 • U heeft een ernstige stoornis in de werking van uw lever en/of nieren.
 • U lijdt aan ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).
 • U bent in de laatste 3 maanden van de zwangerschap.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • door de ontstekingsremmende werking van Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva kunnen typische infectieverschijnselen zoals pijn, zwelling, koorts en roodheid worden onderdrukt, zodat een infectie minder snel opvalt. Wees hierop attent;
 • als u problemen heeft met de normale bloedstolling;
 • als u lever- of nierproblemen heeft;
 • als u een chronische darmontsteking heeft, bijvoorbeeld een ontsteking van het spijsverteringskanaal (ziekte van Crohn) of andere maag- of darmaandoeningen;
 • wanneer u last heeft van een zwarte, zeer vies ruikende ontlasting kan dit duiden op bloedverlies uit het maagdarmkanaal. Neem in dit geval contact op met uw arts;
 • wanneer u een hoge bloeddruk of hartaandoeningen heeft moet u voorzichtig zijn in verband met het mogelijk optreden van vochtophopingen.
 • Bij waterpokken (varicella) wordt aangeraden om geen ibuprofen tabletten te gebruiken.
 • Patiënten die systemische lupus erythematodes of gemengde bindweefselziekte hebben, kunnen een groter risico hebben op hersenvliesontsteking (aseptische meningitis).


De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd.

Ouderen
Als u al wat ouder bent heeft u sneller last van bijwerkingen, vooral bloeding en perforatie in het spijsverteringskanaal, die fataal kunnen zijn.

Zweren, perforatie en bloeding in de maag of darm
Als u eerder een maag- of darmzweer heeft gehad, vooral als hierbij ook perforatie en bloedingen optraden, moet u bedacht zijn op alle ongewone symptomen die met uw buik te maken hebben, en deze onmiddellijk aan uw arts melden, vooral als deze symptomen aan het begin van de behandeling optreden. De reden hiervoor is dat in een dergelijk geval de kans op bloeding en zweren in het spijsverteringskanaal groter is, vooral bij oudere patiënten. Als er bloedingen of zweren in het spijsverteringskanaal optreden moet u stoppen met het gebruik van dit middel. Bloedingen, zweervorming of perforatie in de maag of darmen kunnen zonder waarschuwing vooraf ontstaan, ook bij patiënten die hier nooit eerder last van hebben gehad. Ze kunnen ook fataal zijn. De kans op zweren, perforatie of bloedingen in de maag of darm neemt meestal toe naarmate de dosis ibuprofen hoger is. De kans neemt ook toe als tegelijk met ibuprofen nog andere geneesmiddelen worden gebruikt.

Effect op het hart en de hersenen
Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:

 • hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
 • hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.


Huidreacties
Er zijn heftige huidreacties gemeld bij het gebruik van dit middel. Stop met het innemen van dit middel en zoek direct medische hulp als u huiduitslag, schade (laesies) aan de slijmvliezen, blaren of andere reacties van allergie krijgt. Dit kunnen de eerste klachten van een zeer ernstige huidreactie zijn.

Na langdurige inname, hoge dosering en onzorgvuldig gebruik van pijnstillers kan hoofdpijn optreden welke niet behandeld kan worden met een grotere hoeveelheid per keer van het geneesmiddel. Als deze situatie zich voordoet dient u dit aan de arts te melden.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Ibuprofen kan nierproblemen veroorzaken bij kinderen en jongeren die uitgedroogd zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva kan invloed hebben op of beïnvloed worden door andere medicijnen. Bijvoorbeeld:

 • Bloedverdunners (dat zijn bepaalde middelen die de bloedstolling voorkomen, bijv. acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine)
 • Bepaalde middelen uit de groep bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers zoals captopril, betablokkers zoals atenolol, angiotensine II-receptor-antagonisten zoals losartan en plasmiddelen (diuretica) waaronder thiazide-diuretica)
 • Corticosteroïden (bijnierschorshormonen met o.a. ontstekingsremmende werking, bijv. prednisolon), aangezien zij het risico op maagzweren of maagbloedingen kunnen vergroten.
 • Digoxine, fenytoïne en lithium.
 • Methotrexaat (bij de behandeling van reuma), omdat de concentratie methotrexaat 24 uur voor of na de inname van Ibuprofen Liquid Caps 400 mg Teva verhoogd kan worden.
 • Bij het gebruik van ontkroezende haarmiddelen; het haar kan afbreken.
 • Middelen die samenklontering van de bloedplaatjes remmen zoals clopidogrel.
 • Selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s, geneesmiddelen gebruikt bij neerslachtigheid (depressie)), aangezien zij het risico op maagdarmklachten verhogen en zelfs bepaalde andere middelen.


Enkele andere geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op, of beïnvloed worden door, de behandeling met Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Waarop moet u letten met alcohol?
Wanneer u regelmatig alcohol drinkt en langdurig ibuprofen gebruikt, heeft u een verhoogd risico op slokdarm- en maagbloedingen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
Ibuprofen mag niet worden gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat het bij het ongeboren kind ernstige hart-, long- en nieraandoeningen kan veroorzaken. Als het middel aan het eind van de zwangerschap wordt gebruikt kan het bloedingsneigingen veroorzaken bij moeder en kind, en de kracht van de weeën verminderen, waardoor de geboorte wordt vertraagd. Uw arts schrijft de behandeling tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap alleen voor als dit strikt noodzakelijk is.

Borstvoeding
Ibuprofen gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk, en bij een kortdurende behandeling hoeft het geven van borstvoeding meestal niet gestopt te worden. Als echter een langere behandelduur wordt voorschreven dient tijdig staken van de borstvoeding overwogen te worden.

Vruchtbaarheid
Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAID’s) die bij gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen. Ibuprofen wordt niet aanbevolen bij vrouwen die zwanger willen worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva kan soms duizeligheid tot gevolg hebben (zie rubriek 4). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva bevat sorbitol
Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: Inhoud van de capsule: polyethyleenglycol 400, sorbitanmonooleaat, PVPK-30 kaliumhydroxide (E525), gezuiverd water. Capsule-omhulling: gelatine (E441), polyethyleenglycol 400, sorbitol (E420), gezuiverd water, triglyceriden. Bedrukking: drukinkt (schellak, zwart ijzeroxide (E172), propyleenglycol, ammoniumhydroxide).

 

Aanbevolen artikelen: