opc_loader

Wensenlijst

Sinaspril Paracetamol Kind 120mg Kauwtabletten 16 stuks

Artikelnr: 15838447

Speciaal voor kinderen.
Klik hier voor de bijsluiter RVG 12941

3,59
Zet op wensenlijst
 •   Gratis verzending vanaf 30 Euro
 •   Klanten waarderen ons met een 8.2
 •   Op werkdagen vóór 17:00 uur besteld, morgen verzonden
Kenmerken
Product type gezondheid:
Pijnstilling kind
Beschrijving

Wat is Sinaspril paracetamol 120 en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Sinaspril paracetamol 120 is een pijnstillend en koortsverlagend middel. De tabletjes kunnen makkelijk worden opgekauwd door kinderen. De pepermuntsmaak vergemakkelijkt de inname. Sinaspril paracetamol 120 veroorzaakt geen maag- of darmklachten. Het is verkrijgbaar in een doosje met 10, 16 of 20 kauwtabletten verpakt in kinderveilige doordrukstrips. Niet alle genoemde verpakkingsvormen worden in de handel gebracht. Sinaspril paracetamol 120 wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn, menstruatiepijn.

Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Sinaspril paracetamol 120 is geschikt voor kinderen vanaf 3 maanden.

De aanbevolen dosering:
De dosering dient gebaseerd te worden op het lichaamsgewicht, en er dient een passende doseringsvorm te worden gebruikt. Het minste aantal doseringen per 24 uur is bestemd voor de jongste kinderen in de aangegeven gewichts- en/of leeftijdsgroep.

 • Kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 1 jaar (5,5 tot 10 kg lichaamsgewicht): ½ tablet per keer, maximaal 4 tot 6 halve tabletten (240-360 mg) per 24 uur.
 • Kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar (10 tot 12,5 kg lichaamsgewicht): 1 tablet per keer, maximaal 4 tot 6 tabletten (480-720 mg) per 24 uur.
 • Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar (12.5 tot 17 kg lichaamsgewicht): 1-1½ tablet per keer, maximaal 4 tot 6 tabletten (480-1080 mg) per 24 uur.
 • Kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar (17-22 kg lichaamsgewicht): 1½ tablet per keer, maximaal 4 tot 6 tabletten (720-1080 mg) per 24 uur.
 • Kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar (22-30 kg lichaamsgewicht): 2 tabletten per keer, maximaal 4 tot 6 tabletten (960-1440 mg) per 24 uur.
 • Kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar (30-40 kg lichaamsgewicht): 3 tabletten per keer, maximaal 4 tot 6 tabletten (1440-2160 mg) per 24 uur.


Speciale doelgroepen
In geval van onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie), dient de dosis te worden verlaagd. De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag tot maximaal 4 tabletten (2 gram) per dag in de volgende situaties:

 • volwassenen die minder dan 50 kg wegen
 • milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht)
 • uitdroging
 • chronische ondervoeding
 • chronisch alcoholisme
 • kwetsbare ouderen


Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

Wijze van toediening
Je kunt je kindje de kauwtabletten laten opkauwen of het tabletje fijnmaken en met vloeistof laten innemen. De kauwtabletten mogen op een lege maag worden ingenomen. De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn in zo laag mogelijke dosering.

 • Na het innemen van uw dosis paracetamol moet u minimaal 4 uur wachten met het nemen van een volgende dosis, ook wanneer de klachten eerder terugkomen.
 • De aangegeven dosering per 24 uur niet overschrijden vanwege het risico op ernstige schade aan de lever.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
 • Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema.
 • Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, neem dan contact op met uw arts.
 • Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden


Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u teveel Sinaspril paracetamol 120 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken, buikpijn en een gebrek aan eetlust optreden. Het in één maal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn. Overdosis kan leiden tot ernstige leverschade, coma en dood.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis om een vergeten tablet in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Het gebruik van Sinaspril paracetamol 120 kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?
Sinaspril paracetamol 120 buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaar dit product niet boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum
Sinaspril paracetamol 120 niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter ´Niet te gebruiken na:´ en op de tablettenhouder achter ‘exp’. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, in geval van:

 • Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)
 • Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
 • Acute leverontsteking (acute hepatitis)
 • Syndroom van Gilbert
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie
 • Hemolytische anemie
 • Uitdroging
 • Ondergewicht of ondervoeding
 • Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)
 • Alcoholmisbruik
 • Gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de leverfunctie beïnvloeden.
 • Een infectie die ernstig wordt en gepaard gaat met diep, snel en moeilijk ademen, misselijkheid en braken na het innemen van paracetamol. Neem onmiddellijk contact op met een arts als u deze symptomen krijgt.


In geval van hoge koorts, verschijnselen van een nieuwe infectie of aanhoudende klachten dient u contact op te nemen met uw arts of apotheker. Indien u een infectie heeft die ernstig wordt en gepaard gaat met diep, snel en moeilijk ademen, misselijkheid en braken na het innemen van paracetamol dient u onmiddellijk contact op te nemen met een arts als u deze symptomen krijgt. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Overschrijd de aanbevolen dosering niet. Gebruik dit geneesmiddel zo kort mogelijk in de laagste mogelijke effectieve dosering. Langdurig gebruik van elk type pijnstiller tegen hoofdpijn, kan de hoofdpijn verergeren. Als u denkt dat u hier last van heeft, dan moet u stoppen met het innemen van dit geneesmiddel en uw arts raadplegen. U dient dit middel niet gelijktijdig te gebruiken met andere producten die paracetamol bevatten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Sinaspril paracetamol 120 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, wanneer u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Bepaalde antidepressiva (waaronder tricyclische antidepressiva en St. Janskruid)
 • Bepaalde anti-epileptica (lamotrigine, fenytoine, fenobarbital, carbamazepine, primidon)
 • Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)
 • Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)
 • Chlooramfenicol (een antibioticum)
 • Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)
 • Colestyramine (cholesterolverlagend middel)
 • Warfarine en coumarines (bloedverdunners)
 • Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij de behandeling van aids)
 • Salicylamide (een pijnstiller)
 • Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)
 • Geneesmiddelen die het legen van de maag vertragen
 • Andere geneesmiddelen die de werking van de lever beïnvloeden


Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
De inname van voedsel en drinken heft geen invloed op de effectiviteit van paracetamol. Tijdens de behandeling met paracetamol mag u geen alcohol gebruiken. Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per 24 uur niet hoger zijn dan 4 tabletten (2 gram).

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
Als het echt nodig is, mag u Sinaspril paracetamol 120 tijdens de zwangerschap gebruiken. Gebruik de laagst mogelijke dosering die de pijn of koorts minder maakt en gebruik het middel zo kort mogelijk. Neem contact op met uw arts of verloskundige als de pijn of koorts niet minder wordt of als u het middel vaker moet innemen.

Borstvoeding
Hoewel paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kunt u paracetamol voor korte tijd gebruiken als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sinaspril paracetamol 120 heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Sinaspril paracetamol 120 bevat glucose
Dit geneesmiddel bevat 300 mg glucose per kauwtablet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt. Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per kauwtablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Samenstelling

De werkzame stoffen in dit middel zijn: 120 mg paracetamol per kauwtablet. De andere bestanddelen (hulpstoffen) in dit middel zijn: pepermuntolie, natriumsaccharine (E954), natriumcyclamaat (E952), natriumstearaat (E470A), cellulose (E460), colloidaal watervrij silica (E551), glucose en ethylcellulose. Sinaspril paracetamol 120 bevat geen lactose en gluten.

Beoordelingen (0)
Sinaspril Paracetamol Kind 120mg Kauwtabletten 16 stuks heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
Sinaspril Paracetamol Kind 120mg Kauwtabletten 16 stuks


Let op!
Dit artikel is een geneesmiddel. We adviseren u dit product alleen te gebruiken als u goed geïnformeerd bent. Lees voor gebruik de bijsluiter (de bijsluiter is online beschikbaar bij het product). BENU verkoopt geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar. Wij hanteren een maximale bestelhoeveelheid van 3 verpakkingen.

Gebruik bij Zwangerschap of borstvoeding
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding. Overleg dan voor gebruik van het geneesmiddel met uw arts.

Raadplegen huisarts
Raadpleeg uw huisarts als u langer dan twee weken klachten heeft of als de klachten erger worden. Op benuapotheek.nl vind u betrouwbare informatie over klachten, ziektes en geneesmiddelen.

Heeft u persoonlijk advies nodig?
Wij adviseren u niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer u nog onbeantwoorde vragen heeft. Voor vragen en advies neem contact op met uw BENU apotheek.